Δημοτικά Συμβούλια

Στόχος αυτης της σελίδας ειναι η άμεση και η όσο το δυνατον πιο πλατιά ενημέρωση. Εδώ θα καταγράφονται οσα συμβαίνουν στα δημοτικά και θα αποδίδονται όπως ακριβως  διαδραματίζονται.

Περιμένουμε τα σχόλιά σας.

Σχόλια

 1. Το κρεμασμα θελει και το καταλληλο σχολιασμο,εκτος αν ισχυει η φωνη»του πολιτικου με το πολιτη σε παρεση χορδων.Ολα κατανοητα!προτιμητεα τα Κλαρινα απο τους Σαξοφωνιστας.

 2. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

  Οικ. έτος: 2011

  Τίτλος

  Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2010

  Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2010

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

  Κωδικός(ΚΑ)

  Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

  Εγκριθέντα από Υπουργείο

  Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

  0

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

  288.587,68

  256.749,39

  270.000,00

  01

  270.000,00

  ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

  56.500,00

  19.663,00

  46.000,00

  02

  46.000,00

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

  1.334.754,00

  1.063.375,00

  1.089.700,00

  03

  1.089.700,00

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  596.645,10

  278.770,04

  341.220,00

  04

  341.220,00

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  108.749,72

  91.011,67

  93.988,00

  05

  93.988,00

  ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

  5.636.457,44

  4.256.235,85

  4.256.236,00

  06

  4.256.236,00

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  41.300,00

  21.728,81

  23.000,00

  07

  23.000,00

  ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

  Σύνολο Κ.Α. 0

  6.120.144,00

  6.120.144,00

  5.987.533,76

  8.062.993,94

  1

  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

  38.000,00

  0,00

  18.000,00

  11

  18.000,00

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  332.300,00

  146.543,48

  246.730,00

  12

  246.730,00

  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  9.531.469,24

  1.704.889,99

  8.254.477,95

  13

  8.254.477,95

  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  39.400,19

  8.900,19

  23.000,00

  14

  23.000,00

  ΔΩΡΕΕΣ ‑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ‑ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

  94.800,00

  13.885,34

  65.500,00

  15

  65.500,00

  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ‑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ‑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

  41.000,00

  89.343,56

  113.000,00

  16

  113.000,00

  ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

  Σύνολο Κ.Α. 1

  8.720.707,95

  8.720.707,95

  1.963.562,56

  10.076.969,43

  2

  ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

  154.795,62

  80.762,44

  128.000,00

  21

  128.000,00

  ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

  0,00

  0,00

  0,00

  22

  0,00

  ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

  Σύνολο Κ.Α. 2

  128.000,00

  128.000,00

  80.762,44

  154.795,62

  3

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

  1.314.270,00

  1.265.271,95

  46.660,00

  31

  46.660,00

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

  242.349,86

  53.782,88

  794.291,56

  32

  794.291,56

  ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

  Σύνολο Κ.Α. 3

  840.951,56

  840.951,56

  1.319.054,83

  1.556.619,86

  4

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  773.276,00

  1.303,92

  938.000,00

  41

  938.000,00

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

  89.573,24

  0,00

  145.000,00

  42

  145.000,00

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  Σύνολο Κ.Α. 4

  1.083.000,00

  1.083.000,00

  1.303,92

  862.849,24

  5

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

  2.416.809,67

  2.093.706,28

  873.276,95

  511

  873.276,95

  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

  2.628.680,96

  2.299.136,84

  1.216.279,79

  512

  1.216.279,79

  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

  Σύνολο Κ.Α. 5

  2.089.556,74

  2.089.556,74

  4.392.843,12

  5.045.490,63

  Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ

  18.982.360,25

  13.745.060,63

  25.759.718,72

  18.982.360,25

  Σελίδα 1 από 1

  Ημ/νία εκτύπωσης : 4/4/2011

  «Co‑operation system S.A.»

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

  ΕΣΟΔΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

  Εγκριθέντα από Περιφέρεια

  Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

  Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2010

  Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2010

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

  5.987.533,76

  8.062.993,94

  6.120.144,00

  6.120.144,00

  0

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

  1.963.562,56

  10.076.969,43

  8.720.707,95

  8.720.707,95

  1

  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

  80.762,44

  154.795,62

  128.000,00

  128.000,00

  2

  ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

  1.319.054,83

  1.556.619,86

  840.951,56

  840.951,56

  3

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

  1.303,92

  862.849,24

  1.083.000,00

  1.083.000,00

  4

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  4.392.843,12

  5.045.490,63

  2.089.556,74

  2.089.556,74

  5

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

  25.759.718,72

  13.745.060,63

  18.982.360,25

  18.982.360,25

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

  ΔΑΠΑΝΕΣ

  Εγκριθέντα από Περιφέρεια

  Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

  Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2010

  Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2010

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

  6.909.962,16

  5.022.577,77

  5.648.451,00

  5.648.451,00

  6

  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

  11.313.320,66

  2.869.071,80

  9.475.995,00

  9.475.995,00

  7

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  32.000,00

  0,00

  3.707.914,25

  3.707.914,25

  8

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

  0,00

  0,00

  150.000,00

  150.000,00

  9

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

  18.255.282,82

  7.891.649,57

  18.982.360,25

  18.982.360,25

  ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  Με την υπ’αριθμ……… Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου……………………………..

  Με την υπ’αριθμ……… απόφαση μας

  ……../………../200…

  ……../………../200…

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ

  (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

  Σελίδα 1 από 1

  Ημ/νία εκτύπωσης : 4/4/2011

 3. Μια είδηση που είμαι βέβαιος δεν θα αφήσει αδιάφορο κανένα πατριώτη.
  Έμαθα, και τον συγχαίρω για την τόλμη του, ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Καλαβρύτων ο Δημήτρης Κατσικόπουλος τέως βουλευτής Νομάρχης Αχαίας .
  Ένα καλαβρυτινόπουλο που πέρασε τις πιο μεγάλες πόρτες της δημόσιας ζωής, και το τώρα έριξε το βλέμμα του στην ιδιαίτερη πατρίδα…που τόσο αγαπάει και η οποία έχει ανάγκη από ανθρώπους, με βαθειά γνώση και προσωπικότητα.
  Και κατι επιπλέον όσοι έχουν ασχοληθεί με τα κοινά θα ξέρουν οτι η πόρτα του Δημήτρη ήταν πάντα ανοιχτή , άσχετα απο το τι εκπροσωπούσε ο καθένας !!!
  Είμαι σίγουρος το ίδιο θα κάνει και τωρα.
  Δημήτρη καλη επιτυχια!!!


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: