Αναρτήθηκε από: lykourianews | 4 Νοεμβρίου, 2015

Μολυσμένα από βρουκέλλωση τα αιγοπρόβατα στη Κέρτεζης Δήμου Καλαβρύτων

boyk 2jpg

ΘΕΜΑ: «Λήψη Υγειονομικών Μέτρων κατά της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στην Ζώνη Εμβολιασμού σε εκμετάλλευση με θετικό κρούσμα και υποχρεωτική σφαγή αυτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 1. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 2. Το με Αριθμ. 117/ 21-03-2011 έγγραφο του κ. Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Δ/νσης Αγρ. Οικ. κ Κτην/κής «Αρμοδιότητες Κτην/κών Υπηρεσιών Π.Δ.Ε.»
 1. Την υπ’ αριθ. 4888/130873 – 27.12.2012 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων».
 1. Την με αριθμ. 2725/81140 (ΦΕΚ Β΄ 1560/24-07-2015) ΚΥΑ «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το 2015»
 1. Τον Κανονισμό 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
 1. Το ΠΔ 133/92 (ΦΕΚ Α` 66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων»
 1. Το από 26.03.36 ΒΔ «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολής των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων» (ΦΕΚ Α` 174/86), όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 1142/80
 1. Την επιζωοτιολογική κατάσταση από βρουκέλλωση της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων της Αλεξοπούλου Παρασκευής του Κων/νου κατοίκου Κέρτεζης Δήμου Καλαβρύτων με κωδικό εκμετάλλευσης ΕL13307258 όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθ. 2330/07-9-2015 έγγραφο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καλαβρύτων και του Δελτίου Ορολογικού Ελέγχου για την Βρουκέλλωση των Αιγ/των του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Τριπόλεως

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Κηρύσσουμε μολυσμένα από βρουκέλλωση τα αιγοπρόβατα της Αλεξοπούλου Παρασκευής του Κων/νου κατοίκου Κέρτεζης Δήμου Καλαβρύτων με κωδικό εκμετάλλευσης ΕL13307258 που έδωσαν θετικό αποτέλεσμα κατά την πραγματοποιηθείσα αιμοληψία και επιβάλλουμε τα παρακάτω μέτρα:

Α) Την απομόνωση σε ιδιαίτερο χώρο της εκμετάλλευσης όλων των ζώων που έδωσαν θετικό αποτέλεσμα στις γενόμενες για βρουκέλλωση ορολογικές εξετάσεις και τη σήμανση τους με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου Δ.

Β) Απαγορεύουμε την απομάκρυνση από την εκμετάλλευση των παραπάνω ζώων για οποιαδήποτε αιτία, πλην της σφαγής. Η έξοδός τους για σφαγή επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Αγροτικού Κτηνιατρείου στα μητρώα του οποίου αυτά είναι γραμμένα.

Γ) Τα αποβαλλόμενα έμβρυα, οι εμβρυικοί υμένες, τα αμνοερίφια που γεννήθηκαν νεκρά ή που πεθαίνουν αμέσως μετά τη γέννησή τους, ο σανός, η στρωμνή και τα άλλα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού ή τους πλακούντες βρουκελλικών ζώων, καταστρέφονται αμέσως με φωτιά ή ενταφιάζονται ύστερα από ψεκασμό με κατάλληλο για το σκοπό αυτό απολυμαντικό.

Δ) Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής των ζώων έξω από την εκτροφή χωρίς να απολυμανθούν και πριν περάσουν τρεις (3) τουλάχιστον εβδομάδες από την συγκέντρωσή τους. Ο δε καθαρισμός όλων των χώρων της εκτροφής και η απολύμανσή τους θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου Αγροτικού Κτηνιατρείου.

Ε) Διενεργείται  επιζωοτιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν κοπάδια αιγοπροβάτων τα οποία είναι επιζωοτιολογικά συνδεδεμένα με τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Τα στοιχεία καταγράφονται στο «Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης».

 1. Επιβάλλουμε την υποχρεωτική σφαγή των παρακάτω ζώων της εκμετάλλευσης που έδωσαν θετικό αποτέλεσμα στην γενόμενη για βρουκέλλωση ορολογική εξέταση

α/α Αριθμός Ενωτίου 

EL13304112

Ημερομηνία γέννησης:

Φύλο:

(Α,Θ) Φυλή Βαθμός Βελτίωσης

(Καθαρόαιμο/Βελτιωμένο/Αβελτίωτο)

10041 16/12/2009 A εγχώρια αβελτίωτο

Η σφαγή των ανωτέρω ζώων θα πραγματοποιηθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την επόμενη ημέρα που ο ιδιοκτήτης της εκτροφής θα λάβει ενυπόγραφα γνώση της απόφασης αυτής.

Για τα ζώα που θα σφαγούν ή θα κατασχεθούν στο σφαγείο, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη τους αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από την ΚΥΑ έτους 2015 ΦΕΚ Β 1560/24-07-2015 των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβ. & Ενέργειας και Οικονομικών.

Στον κτηνοτρόφο ο οποίος δεν έσφαξε τα θετικά ζώα της εκμετάλλευσης του στο διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης σφαγής δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση και επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2538/1997 και Ν. 4235/2014.

 1. Την εφαρμογή των μέτρων της απόφασης αυτής αναθέτουμε στο Αγροτικό Κτηνιατρείο και τις Δημοτικές Αρχές.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 2538/97 και Ν. 4235/2014.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

Ο κτηνοτρόφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 21/10/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.:254677/13234

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Πληροφορίες : Φαρλόπουλος Σπύρος

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 171 Τ.Κ. : 264 43

Τηλέφωνο : 2613-613726

Fax : 2613-613724

e-mail : vetachaia@achaia.pde.gov.gr

Προς:

 1. Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλαβρύτων (με ένα επιπλέον αντίγραφο για επίδοση στον κτηνοτρόφο)
 2. Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΔΕ
 3. Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων
 4. Δήμος Καλαβρύτων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: