Αναρτήθηκε από: lykourianews | 29 Σεπτεμβρίου, 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων.
2) Τους Προέδρους  και Εκπροσώπους των Τοπικών  Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων.

koydoyni

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) Καλαβρύτων (Ευσεβίου Κηπουργού αριθ. 6 – Καλάβρυτα) την 3η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 17:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».
Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».
Περί ορισμού του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 ν. 1566/1985).
Περί ορισμού  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΚΠΝΑ)».
Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαβρύτων με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ. – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ)».
Περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαβρύτων (άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002).
Περί συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί σύστασης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) στο Δήμο Καλαβρύτων και ορισμού του Προέδρου αυτού (άρθρο 78 Ν. 3852/2010).
Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την ανασυγκρότηση Α/θμίου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2014 Π.Ε. Αχαΐας, λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής.
Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ της Αστικής Εταιρείας του Κέντρου πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας.
Περί ορισμού μελών δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας – Ακράτας για την ανασυγκρότηση της σύνθεσης του νέου Δ.Σ.
Περί ορισμού μέλους (ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του) του Δήμου για τη σύσταση επιτροπής του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161).
Περί συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Καλαβρύτων στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου της Κύπρου με τίτλο «ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ (από 10-13 Οκτωβρίου 2014».
Περί ορισμού επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014.
Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση των Μητρώων Αρένων έτους 2014 (γεννηθέντων αρένων το έτος 2013) του Δήμου Καλαβρύτων
Περί σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2014.
Περί  ορισμού δύο Δημοτικών Υπαλλήλων ως Επιτροπή Ελέγχου διενέργειας των ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων έτους 2014.
Περί ορισμού μελών του Δήμου Καλαβρύτων (πολιτικού μηχανικού, δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους και Αντιδημάρχων ως αναπληρωτές του Δημάρχου της Β/θμιας) για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Επιχειρήσεων σταυλισμών ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιώματος βοσκής και σύνταξη έκθεσης ελέγχου, για το έτος 2014.
Περί συγκρότησης – σύστασης επιτροπών: Α) διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες, (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ), Β) παραλαβής κάθε είδους προμηθειών, καυσίμων, λιπαντικών, κλπ., τροφίμων και ειδών για τη Μαθητική Εστία Κλειτορίας (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) και Γ) παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2014.
Περί σύστασης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαβρύτων.
Περί  ορισμού δημοτικών συμβούλων ως μέλη επιτροπών παραλαβής έργων, έτους 2014.
Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής κάθε είδους προμηθειών έτους 2014.
Περί ορισμού μελών εκτιμητικής επιτροπής για αγορές υπό του Δήμου Κοινοχρήστων χώρων  έτους 2014.
Περί ορισμού μελών για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%, και τέλος 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων.
Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής εργασιών-υπηρεσιών (άρθρο 67 παρ. 1,4 του Π.Δ/τος 28/80) έτους 2014.
Περί σύστασης διαπαραταξιακής επιτροπής για τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 41.910,09 €  από τους ΚΑΠ του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Καλαβρύτων έτους 2014.
Περί ορισμού κωδικών αριθμών (Κ.Α.) στον προϋπολογισμό του Δήμου ως δεκτικών κωδικών αριθμών (Κ.Α.) για την καταβολή του κόστους ηλεκτροδοτήσεων.
Περί τροποποίησης  – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2014.
Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικον. Έτους 2014.
Περί έγκρισης της παραλλαγής του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (αντικατάσταση επικίνδυνου στύλου)  στην πλατεία της Τ.Κ. Άνω Λουσών Δ.Ε. Καλαβρύτων και ψήφισης πίστωσης ποσού 3.426,66 € για την εξόφληση των εργασιών αυτών.
Περί έγκρισης Γνώμης για 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων» Τ.Κ. Καλαβρύτων Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης Γνώμης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών αναγκών έργων οδοποιίας Δ.Ε. Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης Γνώμης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης Γνώμης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών αναγκών έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αροανίας» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου:« Ανάπλαση – Αναβάθμιση ΤΚ Δάφνης» του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί σύμφωνης Γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Υδραυλική μελέτη Οριοθέτησης του Κλειτόριου ποταμού Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Αποπεράτωση ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων» Τ.Κ. Καλαβρύτων Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή αγωγών όμβριων οδού Αγίου Αλεξίου Καλαβρύτων» Τ.Κ. Καλαβρύτων Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Αντικατάσταση – Συντήρηση Στέγης Σχολείου στη θέση [Ιτιά] Τ.Κ. Άνω Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών αναγκών έργων οδοποιίας ΔΕ Παΐων» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κούτσουρο-Στένωμα» Δ.Ε. Παΐων Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Κτίριο Κοινωνικής Μέριμνας – Πολιτιστικό Κέντρο στο ΔΔ Δάφνης» της Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κλειτορίας» της Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αποπεράτωση Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων» της Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Αναβολής (Διακοπής) της Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων – σιδηροσωλήνων – επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση αντλιοστασίων ύδρευσης σε Δ.Δ. της Δ.Ε. Παΐων» του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση έργου οδοποιίας Τ.Κ. Καμενιάνων» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3669/2008 για την εκτίμηση των απαιτήσεων της αναδόχου Κ/Ξ Παππάς Παύλος – πατούχας Χρήστος Παντανάσσης 79 Πάτρα, με σκοπό την ματαίωση της διάλυσης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων».
Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3669/2008 για την εκτίμηση των απαιτήσεων της αναδόχου εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ με σκοπό την ματαίωση της διάλυσης του έργου: «Αποπεράτωση Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων».
Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Καμενιάνων» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 9/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία: «Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (ΔΜΚΟ)».
Περί αιτήματος Συλλόγου των εξ Αγίου Νικολάου Αποδήμων « Ο Άγιος Νικόλαος», για παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων στο Σύλλογο για πολιτιστικό κέντρο-πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ.
Περί εκπροσώπησης του Δήμου Καλαβρύτων, στις σχέσεις και τις συναλλαγές του με τις Τράπεζες.
Περί αίτησης κ. Αντωνίου Πετμεζά για δανεισμό από το Δήμο του μπρούτζινου αγάλματος του Κωσταντή Πετμεζά για εμπλουτισμό της οικογενειακής συλλογής κειμηλίων του.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Δ.Σ_03_10_2014_(_7ης_Τακτικής)[1]

                                                                                                                   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Κοντογιάννης


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: